Hírek

GVH, MNB, NÉBIH, NMHH … mind a fogyasztók védelmében

2018. március 28.

Ma Magyarországon több különböző, fogyasztóvédelmi feladatkörrel bíró hatóság felel azért, hogy a vállalkozások betartsák a fogyasztóvédelmi előírásokat. Az alábbiakban rövid betekintést nyújtunk abba, hogy az állami szervek közül mely részfeladatokért ki felel, alapvetően a különböző piaci területek, tevékenységek külön-külön hatóságokhoz tartoznak. 

Fogyasztóvédelmi hatóság – a termékek forgalmazásával és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos jogszabályok betartását ellenőrzi

Az állami szervezetek közül a fogyasztóvédelmi hatóság általános fogyasztóvédelmi feladatokkal bír és több szintre tagozódva működik, hiszen a számtalan különböző feladatkör megoszlik a járási hivatalok, a megyeszékhely szerinti járási hivatalok, a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter között.

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jogszabályok betartását és szankcionálja, ha ez nem történik meg. Többek között a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi azt, hogy a fogyasztónak a vállalkozással szemben benyújtott panaszára válaszolt-e az érintett cég 30 napon belül vagy épp, hogy a hibás termék miatti kifogásról felvették-e a kötelező jegyzőkönyvet és átadtak-e abból egy példányt a fogyasztónak.

Elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

Magyar Nemzeti Bank – pénzpiacot és pénzügyi szolgáltatások területét felügyeli

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szintén egy hatóság, amely számtalan feladattal és funkcióval bír a pénzügyi közvetítőrendszer (pénzt és pénzügyi szolgáltatást közvetít) területén. Ennek során felügyeli annak egészét és biztosítja a hatékony működését is, melynek veszélyeztetése esetén közbelép és a megfelelő eszközt alkalmazza. Ez az eszköz lehet engedély visszavonása, bírság kiszabása és számos más szankció vagy intézkedés. Mindez azt jelenti, hogy az MNB egyben a bankoknak, biztosítóknak és egyéb pénzügyi szolgáltatónak a felügyeleti szerve is. Egyik legfőbb feladata, hogy betartassa e piaci szereplőkkel a rájuk vonatkozó kötelező előírásokat, jogszabályokat, rendelkezéseket.

Emellett arra hivatott, hogy javítsa és erősítse a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatókba, és az általuk nyújtott szolgáltatásokba vetett bizalmát, és ezen keresztül ellássa a pénzügyi fogyasztóvédelmi hatóság feladatát is. Ellenőrzi ugyanis a pénzügyi szolgáltatók működését azok létrehozásától egészen a megszűnésükig, eközben pedig folyamatosan felügyeli működésüket. Így például ahhoz, hogy egy bank megkezdje tevékenységét, eleve külön engedély szükséges.

Az engedélyezés mellett a másik fontos eszköz az ellenőrzés, ennek során az MNB azt vizsgálja, hogy a pénzügyi szolgáltatók betartják-e a rájuk vonatkozó szabályokat, azokat megfelelően hajtják-e végre. Ezzel együtt piacfelügyeleti funkcióval is bír, amely azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztók számára ne nyújthassanak semmilyen szolgáltatást azok a pénzpiaci szereplők, amelyek a szükséges feltételeknek nem felelnek meg vagy például engedéllyel nem is rendelkeznek. Az ilyen szolgáltatókkal való szerződéskötés ugyanis rendkívül nagy kockázatokat hordoz az ügyfelekre nézve. Esetükben ugyanis a szolgáltató nagy valószínűséggel nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek egyébként elengedhetetlenek például egy bank esetében.

Honlap: www.mnb.hu

Gazdasági Versenyhivatal – piaci verseny fenntartását és az üzleti tisztességet felügyeli

A Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) a piacgazdaság működésében betöltött – a verseny szabadságával és tisztaságával kapcsolatos – szerepe, hogy a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így a versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, valamint, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel általában is támogassa a versenyt, vagy ahol verseny nem lehetséges, elősegítse a versenyt megteremteni vagy a pótolni hivatott állami szabályozás kialakítását.

Nagy szereppel bír a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen, például megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésében és meggátolásában is, többek között a hatósági bírság eszközével. Meg kell jegyezni, hogy hasonló feladatköre – a hozzájuk kapcsolódó területeken – a fogyasztóvédelmi hatóságnak és a Magyar Nemzeti Banknak szintén van, a GVH a megtévesztő gyakorlatok esetén akkor jár el, ha a szóban forgó és kifogásolható kereskedelmi gyakorlat alkalmas a gazdasági verseny érdemi befolyásolására.

Honlap: www.gvh.hu

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – médiafelügyeleti feladatokat lát el

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Magyarországon a hírközlés szabályozási és felügyeleti, illetve a médiafelügyeleti feladatokat látja el, célja minden területen ugyanaz: a fejlődés és a piaci verseny kibontakoztatása; valamint a fogyasztók, felhasználók érdekeinek hatékony képviselete.

Összefoglalva, ezt azt jelenti, hogy az NMHH többek között az elektronikus hírközlési és a hírközlési szolgáltatók felügyeletét látja el, és így juttatja érvényre az előfizetők érdekeit, jogait.

Honlap: http://nmhh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – hazai energia- és közszolgáltatások piacát szabályozó hatóság

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a nemzetgazdaság e stratégiai jelentőségű ágazatait felügyeli. Ellátja az engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén, valamint előkészíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját.

Legfontosabb feladata partnereivel együttműködve az ellátásbiztonság fenntartása, illetve a lakossági, közületi és ipari fogyasztók védelme. Így a felhasználók érdekeit szem előtt tartva folyamatosan ellenőrzi az engedélyesek számlázási, szerződéskezelési és ügyfélszolgálati tevékenységét. Egyúttal lényeges, hogy ellát számos szabályozói, ellenőrzési, energiastatisztikai és tájékoztatási feladatokat is az energiahatékonyság területén.

Honlap: http://www.mekh.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala – egyes speciális tevékenységi körű vállalkozások nyilvántartása, felügyelete

2017. január elsejétől megszűnt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) és annak jogutódja Budapest Főváros Kormányhivatala lett (BFKH). A BFKH több különböző, bárki számára nyilvános nyilvántartást vezet egyes, működési engedéllyel rendelkező vállalkozásokról, továbbá bizonyos gazdasági tevékenységgel foglalkozó cégek (például: az utazási irodák) csak úgy nyújthatnak jogszerűen a fogyasztók számára bármilyen szolgáltatást, ha teljesítették az engedélyeztetési, bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeiket. Így többek között fontos szerepe van a BFKH-nak a fekete utazásszervezéssel szembeni fellépésben, és a fogyasztók a nyilvános listából könnyen megtudhatják, hogy az adott cég feketén működik-e. Amennyiben a nyilvántartásban nem szerepel, úgy nem érdemes az érintett utazási vállalkozással szerződést kötniük.

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – élelmiszerbiztonsági, élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokat lát el

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági Hivatal (NÉBIH) többek között élelmiszerbiztonsági, élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal bír, így például javaslatot tesz az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztető eseményekkel kapcsolatos kormányzati intézkedések kidolgozására, illetve azonosítja az élelmiszer- és takarmánybiztonságra kockázatot jelentő területeket.

Honlap: www.nebih.hu

Békéltető testület (nem hatóságként) rendezi a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitákat

Végezetül egy kivétel, ami azonban igen lényeges a fogyasztók szempontjából. A fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügyek eldöntése – bizonyos rendkívül szűk kör kivételével – nem az egyes hatóságok feladata, hanem azzal a békéltető testületek foglalkoznak, illetve az ilyen igények polgári peres úton is érvényesíthetőek még, bíróság előtt (vagy adott esetben fizetési meghagyás kibocsátásával, közjegyző előtt). Egy példával illusztrálva: internetes vásárlás esetén a fogyasztók – egyes kivételekkel– meggondolhatják magukat 14 napon belül és visszaküldhetik a terméket a webáruháznak, ezt hívjuk indokolás nélküli elállási jognak. Ha a fogyasztó ezt a jogát gyakorolja, és a vállalkozás szerint ezzel mégsem élhetett volna, úgy a fogyasztóvédelmi hatóság nem döntheti el, hogy melyik félnek van igaza, és nem is hozhat olyan döntést, hogy a vállalkozás utalja vissza a termék árát a fogyasztónak. Ma Magyarországon erről a békéltető testületek, illetve a bíróság dönthet.

Honlap: https://fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei/

A fentieken túl meg kell jegyezni, hogy rendelkezik még további, bizonyos fogyasztóvédelmi feladatkörökkel például az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) is, több más egyéb szervezet mellett.

Kattintson IDE és kövessen minket a facebookon! Hírek, aktualitások és érdekességek a fogyasztóvédelem világából!

Forrás: http://www.fogyasztoklapja.hu